جرایم مهم اقتصادی در حقوق ایران

جرایم اقتصادی مهم و دادسرای مرتبط با آن در حقوق ایران (بخش دوم)

جرایم مهم اقتصادی در حقوق ایران در ادامه و در بخش دوم این مقاله، به بررسی دیگر جرایم مهم اقتصادی شامل تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، پولشوییف اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع…