آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ دارای دو بخش و ۲۷ ماده قانونی می باشد.   بخش اول: قسمت‌های مختلف ساختمان فصل اول: قسمت‌های اختصاصی بنا – قانون تملک آپارتمان ها   ماده ۱ در آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها آمده است که…