قانون ثبت شرکت ها

قانون ثبت شرکت ها و موسسات

قانون ثبت شرکت ها و موسسات قانون ثبت شرکت ها و موسسات که مشتمل بر دوازده ماده است به شرح ذیل می باشد:   ماده ۱ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.   ماده ۲ کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی…