قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک قانون صدور چک که مشتمل بر ۲۵ ماده است به شرح ذیل می باشد:   ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از: چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که…