آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ دارای دو بخش و ۲۷ ماده قانونی می باشد.   بخش اول: قسمت‌های مختلف ساختمان فصل اول: قسمت‌های اختصاصی بنا – قانون تملک آپارتمان ها   ماده ۱ در آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها آمده است که…

قانون شهرداری

قانون شهرداری

قانون شهرداری قانون شهرداری دارای ۹ فصل و تعداد ۱۱۹ ماده به شرح ذیل می باشد:   فصل اول – تاسیس شهرداری ماده ۱ قانون شهرداری در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.   تبصره ۱- در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت…

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازده ماده به شرح ذیل می باشد:   ماده ۱ برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و…

قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک قانون صدور چک که مشتمل بر ۲۵ ماده است به شرح ذیل می باشد:   ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از: چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. چک تایید شده، چکی است که…

قانون ثبت شرکت ها

قانون ثبت شرکت ها و موسسات

قانون ثبت شرکت ها و موسسات قانون ثبت شرکت ها و موسسات که مشتمل بر دوازده ماده است به شرح ذیل می باشد:   ماده ۱ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.   ماده ۲ کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی…